top of page

KUBEN 800TS
Allt-i-ett-lösningen för uppvärmning, ventilation, kyla och tappvarmvatten till hela byggnaden

KUBEN 800TS

Ett komplett klimataggregat med en inbyggd uteluft/vattenvärmepump, ventilation med värmeåtervinning och inbyggd varmvattenberedare för att förse lokalerna med värme, ventilation, kyla och tappvarmvatten.

Kuben 800TS är utvecklad för vårt nordiska klimat och tar hand om hela byggnadens inomhusklimat:

 • Ventilation med värmeåtervinning

 • Luftvärme och komfortkyla

 • Radiatorvärme/fläktkonvektor

 • Golvvärme

 • Varmvattenproduktion

Ett komplett klimatsystem i teknikens absoluta framkant.

800TS - vänster (sida) BG.jpg

KUBEN 800TS PASSAR
BLAND ANNAT TILL:

Fördelar

FÖRDELARNA MED KUBEN 800TS:​

LÅG
TOTALINVESTERING

Istället för flera produkter som sköter byggnadens klimat så behövs här endast ett enda aggregat för alla funktioner.

80% VÄRME-
ÅTERVINNING

Stor del av värmen i luften som sugs ut ur byggnaden återvinns och överförs till tilluften för en energisnål uppvärmning.

NY LUFT/VATTEN-
VÄRMEPUMP

Värmepumpen är anpassad för vårt kalla klimat och utvinner värme ur luften även när det är så kallt som -25°C. Under -25°C finns backup med elvärmepatroner.

VÄRMEPUMPENS
TEKNOLOGI

Det senaste miljögodkända

R32-kylmedlet gör

värmepumpen mer effektiv och inverterkompressorn är upp till 30% mer effektiv.

HELA SYSTEMET
TESTAT IHOP

Alla delar arbetar tillsammans för en energieffektiv och optimerad drift vilket innebär en minskad uppvärmningskostnad.

HÖGKLASSIGA
KOMPONENTER

Aggregatets alla komponenter kommer från världsledande leverantörer vilket ger ett

aggregat med hög kvalitet.

NY IDÉ

Det finns inga andra produkter som kombinerar dessa parametrar för att optimera inomhusklimatet med endast ett aggregat.

KOMPAKT
OCH TYST

Kuben 800TS är ett kompakt aggregat med tanke på alla dess funktioner. Aggregatet monteras genom ytterväggen och kan därmed enkelt monteras i alla byggskeden.

Kompletta klimatsystemet
Kuben 800TS_rum m text.png

Principskiss på hur 800TS-aggregat är monterat genom ytterväggen, inkopplat och hur det förser hela byggnaden med ventilation med värmeåtervinning, luftvärme, komfortkyla, radiatorvärme, golvvärme och tappvarmvatten.

Kuben 800TS_5.JPG

Kuben 800TS anslutet till ett kanalsystem. Ljuddämpade till- och frånluftskanaler och en fördelningslåda som gör det möjligt att korsa till- och frånluftkanaler
på ett smidigt sätt utan att påverka den fria takhöjden.

ETT KOMPLETT KLIMATSYSTEM

Kuben 800TS är ett komplett komfortaggregat för byggnadens hela behov av värme, ventilation, kyla och tappvarmvatten. 

 

Aggregatet innehåller en uteluft/vattenvärmepump med den senaste och mycket effektiva värmepumpstekniken, med en möjlig framledningstemperatur på hela 70°C och det nya, mer miljövänliga kylmedlet R32. Eftersom energin tas från uteluften kan hela husets behov av värme och varmvatten effektivt tillgodoses.


Ventilationsaggregatets värmeåtervinning och värmepumpens höga värmefaktor ger tillsammans en mycket energieffektiv lösning med liten miljöpåverkan. Kuben 800TS har utgångar för värme till ett radiatorsystem, golvvärmeslingor och/eller fläktkonvektorer. Var för sig eller tillsammans.

Värmepumpen är reversibel och därmed kan man även få effektiv
komfortkyla sommartid. Aggregatet har en integrerad varmvattenberedare för 180 liter tappvarmvatten som värms av uteluft -värmepumpen. I ventilationsdelen finns ett förvärmebatteri för el för att minimera avfrostningen på värmeväxlaren.

 

Dessutom finns ett eftervärmebatteri för vattenvärme från värmepumpen som inte bara reglerar temperaturen i ventilationen utan batteriet är även dimensionerat för att värma lokalen med luftvärme om inte radiatorsystemet eller golvvärmen är tillräcklig. Ventilationsaggregatet har energieffektiva EC-fläktar och inbyggda till- och frånluftfilter i samma höga filterklass som gäller för skolventilation.

Temperaturstyrningen ställs in för de olika värmealternativen; radiator, konvektor, golvvärme eller luftvärme, var för sig eller tillsammans. Ventilation eller luftvärmen styr ut inställd tillufttemperatur och håller inställd rumstemperatur med hjälp av en
reglerventil i vattenbatteriets tillopp. Vid varmt väder växlar aggregatet automatiskt till kyldrift.

 

Aggregatet har en separat, lös touchdisplay med färgskärm där temperaturer, fläkthastigheter, forcering mm kan ställas in. Man når olika nivåer i menyn
genom olika inloggningar.

Funktioner

KUBEN 800TS FUNKTIONER:

VENTILATIONSSYSTEMET

Kuben 800TS innehåller en modern högteknologisk ventilationslösning. Den inbyggda värmeåtervinningsenheten är en motströmsvärmeväxlare med mer än 80% verkningsgrad. Den används för att förvärma den inkommande svala luften på vintern och den hjälper också till att kyla ner den varma tilluften på sommaren. Enheten är helt tät och ingen överföring av lukt från frånluft till tilluft sker.

Aggregatet innehåller ett elektrisk värmebatteri i uteluftintaget för extra förvärmning och som förhindrar att växlaren frostar på i en miljö med hög luftfuktighet.

På tilluftssidan, efter värmeåtervinningspaketet, finns ett vattenbatteri som är anslutet till värmepumpen och som levererar varmvatten för att värma tilluften till den inställda temperaturen.

 

Filtrering sker genom effektiva och ekonomiska filter på både tilluften och på frånluften.

Fläktarna är individuellt steglöst reglerade och du kan välja mellan olika varianter när det gäller behovet av att reglera luftflödet. 

VÄRMEPUMPEN

Den integrerade luft/vattenvärmepumpen är utrustad med den senaste tekniken och använder det miljövänliga kylmedel R32. Den har den bästa årliga effektiviteten på marknaden och levererar vatten med en temperatur upp till +70°C. Med en utedel som tar energin ur utomhusluften är värmepumpen mycket effektiv och den överförda energin till vattenvärme kommer att räcka för att täcka hela byggnadens energibehov, inklusive varmvattnet.
Frånluften som har passerat värmeväxlaren där 80% av värmeenergin är avlämnad blåser ner över uteluftvärmepumpen och hjälper till att höja energieffektiviteten genom att temperaturen på den cirkulerande uteluften höjs.

LUFTVÄRMESYSTEMET

För att kunna värma upp lokalerna med luft är det nödvändigt att öka tilluftflödet något eftersom tilluften transporterar värmen. Beroende på energiförbrukningen bör utomhusluften inte ökas mer än ventilationen kräver. Luftvärme värmer lokalerna snabbt och effektivt och ger ett extraordinärt inomhusklimat.

KOMFORTKYLAN

Vid varm inomhustemperatur kan systemet hjälpa till att kyla lokalerna. Om kyldriften aktiveras i inställningarna kan aggregatet hålla en inställd rumstemperatur oavsett om det är kallt eller varmt väder. Aggregatets kyleffekt är 12,7kW.

 

När reglersystemet känner att det behöver kyla så reverserar värmepumpen automatiskt och blir en kylmaskin. Då produceras istället kallvatten till FTX-aggregatets vattenbatteri och till eventuella installerade fläktkonvektorer. Eventuell golvvärme och radiatorer kopplas automatiskt bort för att undvika kondensutfällning.

 

Aggregatet fortsätter dock att göra varmvatten och sjunker temperaturen i varmvattenberedaren under inställt värde så kommer systemet att prioritera att tillverka varmvatten och väljer då momentant bort komfortkylan.

 

När varmvattnet har blivit tillräckligt varmt fortsätter aggregatet att kyla ner lokalerna.

VÄRMESYSTEMET

Uppvärmning av lokalerna kan göras på olika sätt. Hjärtat i systemet är den integrerade luft/vattenvärmepumpen. Den levererar varmvatten till olika ställen som kan användas var för sig eller tillsammans med andra uppvärmningsfunktioner. 

UPPVÄRMNINGSFUNKTIONER, SJÄLVSTÄNDIGT ELLER PARALLELLT:

•    Luftvärme via tilluften
•    Radiatorvärme
•    Golvvärme
•    Fläktkonvektor för värme och kyla
•    Varmvattenproduktion i den integrerade varmvattenberedaren
•    Komfortkyla i tilluftsystemet

RADIATORVÄRMEN & GOLVVÄRMEN

För att kunna få olika temperaturer i olika rum är det möjligt att använda radiator och golvvärme tillsammans med luftvärme. Luftvärme är snabb, radiatorvärmaren är långsammare och golvvärme är mycket långsam, men tillsammans skapar de en mycket bekväm inomhusmiljö. Ställ in temperaturen för luftvärme som den lägsta genomsnittstemperaturen i huset eller lägenheten. I de rum där det krävs en högre temperatur, sätt lite högre temperatur på radiatorerna eller golvvärmen. Naturligtvis är radiatorerna eller golvvärmen oberoende av luftvärmen och fungerar utmärkt på egen hand, utan luftvärme, men uppvärmningen blir lite långsammare.

VARMVATTENPRODUKTIONEN

Den integrerade varmvattenberedaren kommer alltid att ge varmt vatten oberoende av vilket läge systemet arbetar i. Varmvattnets temperatur prioriteras av värmepumpen före uppvärmning av byggnaden, men med den stora lagringstanken för varmvatten kommer det aldrig att märkas en lägre temperatur i varmvatten eller i uppvärmningen av huset.

Varmvattentanken är gjord av rostfritt stål och rymmer 180 liter vatten. Den har en integrerad extra värmare som reserv ifall utetemperaturen är exceptionellt låg. Tanken har ett inbyggt magnetitfilter för friskare vatten. Vid stort behov av varmvatten kan varmvattenberedaren fås med 230 liter volym.

Kuben-Bilar-Villa-Web.jpg

INTRESSERAD AV
KUBEN 800TS?

Begär en offert eller hör av dig om du har frågor eller funderingar kring aggregatet och alla dess funktioner.

FRÅGOR?

Chatta
Vi svarar så snart vi kan
Teknisk information

TEKNISK INFORMATION

Standardutrustning

 • Integrerad värmepump och kylmaskin.

 • Inbyggd utomhusdel.

 • Högeffektiv motströmsvärmeväxlare.

 • Temp.verkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

 • Filter ISO ePM1 70%; och ISO ePM10 55%;. Påsfilter med mycket god filterekonomi.

 • Integrerat vattenbatteri. För värme- och kyldistribution.

 • Inbyggd el- och reglercentral.

 • Inbyggt trådlöst 4G modem.

 • Yttre uttag för extern nätverksanslutning.

 • Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme/bypass.

 • Individuell steglös hastighetsreglering med forcering.

 • Tillufttemperaturreglering eller frånlufttemperatur-reglering. Automatisk bypass funktion.

 • Flera tidkanaler och automatisk sommartidsfunktion.

 • Direktdrivna, energisnåla till- o frånluftfläktar av EC-typ.

 • Lös touch display för väggmontage. Färggrafik.

 • Forceringsmöjlighet i displayen för vädring.

 • Programmerbar larmlista. Stora loggningsmöjligheter.

Tillval

 • Vatteneftervärme från fjärrvärme eller annan värmekälla.

 • Solvärme

 • Spegelvänt utförande.

 • Tilluftfilter av finare kvalitet

 • Närvarogivare för start eller forcering.

 • CO2-givare för start eller forcering.

 • Kanalsats. Komplett sats med färdigt kondensisolerade tilluftkanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.

Värme

Aggregatet är utrustat med en integrerad värme-pump på nominell effekt 13,1 kW som är avsedd att sköta grundvärmen i lokalerna. Förvärmebatteri 2 kW. Som extra tillskott finns extra värme med el i värmepumpsdelen. Överhettningsskydd på elbatterierna och frysskydd på vattenbatteriet.

Kyla

Den inbyggda värmepumpen kan sommartid auto-matiskt reverseras för att leverera komfortkyla till lokalerna. Kyleffekt 12,7 kW. Funktionen kan stängas av.

800TS - miljö 2.jpg

Kuben 800TS placeras genom ytterväggen

och luften sugs in och lämnar aggregatet via gallret.

800TS - vänster (fram) BG.jpg

TEKNISK DATA

LUFTFLÖDE

Normalfart

Forceringsflöde

825 l/s (2970 m³/h) 100 Pa 

1190 l/s (4284 m³/h) 100 Pa

VÄRME

Värmepump Förvärme Elvärme Extravärme

nom 13,1 kW 

2 kW

13,1 kW, 50/30°C

9 kW

LJUDNIVÅ

Normalfart

Forceringsflöde

35 dB(A) 825 l/s (2970 m³/h) 

45 dB(A) 1190 l/s (4284 m³/h)

spiro_ror-new.png

KANALANSLUTNING

Fyrkantskanaler på tilluft- och frånluftanslutningen  

535 x 340 mm

ELDATA

Eldata

Elvärme

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

3x 3-fas, 400 V, 16A

2 kW 

930 W 3 fas, 400 V, 1,7 A, EC 

930 W 3 fas, 400 V, 1,7 A, EC

MÅTT

Höjd: 2623 mm inkl sockel Bredd: 2000 mm 

Djup: 1354 mm 

+ dörrar 55 mm

Höjd 92 mm

Offert
Kuben-fabrik-3.jpg

BEGÄR OFFERT PÅ
KUBEN 800TS

Ladda upp ritning för byggnad
Skickat!

Din förfrågan är skickad!

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Information saknas. Fyll i det rödmarkerade fältet.

Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående avisering.

bottom of page